מדיניות פרטיות

מדיניות הפרטיות המעודכנת של עליזה פרץ מובאת בזאת לידיעתכם ולעיונכם להלן:

 1. פרטיות 
  1. רישום ושימוש באתר האינטרנט של עליזה פרץ; רישום והצטרפות ושימוש בו; רישום באמצעות התקשרות טלפונית; הסכם התקשרות עם לקוחות; מסמכי הצטרפות; כתב הסכמה למסירת פרטים;
  2. במקרים מסוימים לרבות: (א) במסגרת הרישום לאתר האינטרנט או מילויו של כל טופס מקוון באתר האינטרנט או בכל דף נחיתה אחר והשימוש בשירותים המוצעים בהם; או (ב) רישום באמצעות התקשרות טלפונית; או (ג) במסגרת הסכם התקשרות עם עליזה פרץ; או (ו) מסמכי הצטרפות; לעליזה פרץ או (ז) כתב הסכמה למסירת פרטים – הלקוח עשוי להתבקש למסור עליזה פרץ פרטים אודותיו, לרבות שם פרטי ומשפחה, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, תעודת זהות, כתובת, אמצעי תשלום, מין, תאריך לידה, ופרטים מזהים נוספים, כפי שיידרשו מעת לעת. השדות שחובה למלא, לרבות בעת שימוש הלקוח באתר האינטרנט או במסגרת רישומו לאתר עליזה פרץ או על ידי אחד מטפסי הרישום כאמור לרבות דפי נחיתה או באמצעות רישום טלפוני, יסומנו. בלי למסור את הנתונים המתבקשים בשדות הרישום, הלקוח לא יוכל להירשם לביצוע הפעולות הטעונות רישום.
 2. תנאי שימוש באתר
  1. תנאי השימוש כפי שיפורטו להלן (להלן: "תנאי השימוש") קובעים את הגישה שלך לאתר ויחולו על כל שימוש שתעשה באתר לרבות קבלת מידע, תכנים ושירותים המופיעים בו או בלינקים למקורות מידע אחרים המסופקים באתר או באמצעותו, וכן על כל מסירת מידע או על כל רכישת שירות באמצעות האתר והם מהווים את הבסיס המשפטי לכל התקשרות או פעולה שתעשה במסגרת זו עליזה פרץ מאשרת לך את השימוש באתר זה בכפוף לתנאי השימוש.
  2. קרא בעיון את תנאי השימוש בטרם השימוש באתר. אתר זה זמין לשימושך רק שהנך תסכים לתנאי השימוש. הגלישה והשימוש באתר זה, על כל שירותיו אשר ניתנים ו/או יינתנו בו ו/או באמצעותו מפעם לפעם הינם בכפוף להוראות תנאי שימוש אלה. אם אינך מסכימ/ה לכל תנאי השימוש של אתר זה על כל המשתמע ממנו, אנא אל תעשה שימוש באתר. גלישה ושימוש באתר מהווים הסכמה מצדך להוראות ולתנאים אלה והתחייבותך לפעול על פיהם.
 3. הגדרות והבהרה משפטית
  1. "מידע" פירושו כל חומר ו/או מידע המוצג באתר בכל מדיה ו/או פלטפורמה ובכלל זה במילים, תמונות חזותיות, ציור, שרטוט, רישום, מחשבונים, וידאו, מנויים, רכישות ולרבות אופן עיצובם של הנ"ל.
 4. מסירת מידע אישי באמצעות האתר
  1. הנך מאשר כי כל מידע שתמסר באמצעות האתר ל-עליזה פרץ יימסר מרצונך החופשי ומהסכמתך המלאה ויהווה הסכמה ברורה מצידך ל-עליזה פרץ או למי מטעמה להשתמש בפרטים שמסרת, בכפוף לכל דין, לרבות הסכמתך שתימסר לקבל דברי דואר בין בדואר רגיל, בין בדואר אלקטרוני ובין בכל דרך אחרת. הסכמה שתימסר למשלוח תכנים שיווקיים באמצעות שירותי פקסימיליה, הודעה אלקטרונית או הודעת מסרון (SMS) כפופה, בין היתר, להוראות תיקון מס' 40 של חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח-2008 .
  2. המידע שעליזה פרץ אוספת מהמבקרים באתר מיועד למתן שירות מטעם עליזה פרץ לצורך עיבודים סטטיסטיים, פילוח ומיקוד שיווקי, למטרות שיפור ו/או שינוי השירותים הניתנים באמצעות האתר ותכניו. הנך מסכימ/ה, כי המידע יימסר לצורך עיבודו, אחסונו ו/או לשם השלמת השימושים כאמור וזאת בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.
  3. אם אינך מעונין בקבלת מידע על שירותים אשר לדעת עליזה פרץ עשויים לעניין אותך, יהיה באפשרותך לבחור בכל עת באפשרות הסרה מרשימת התפוצה בעת קבלת המידע כאמור.
 5. מדיניות פרטיות, מידע אישי ואבטחת מידע באתר
  1. עליזה פרץ מודעת היטב לחשיבות של שמירה על פרטיות. כמו כן השימוש באינטרנט חושף את המשתמש לסיכונים שונים הטבועים ברשת האינטרנט. 
 6. הסכמי השירות כתנאים מחייבים
  1. האתר כולל מידע כללי אודות עליזה פרץ לרבות מידע אודות מגוון השירותים הנמכרים. המידע הנכלל באתר אינו מפרט את כל התנאים, הסייגים וההוראות החלים על המוצרים ו/או השירותים המסופקים על-ידי עליזה פרץ והוא מוצג באופן כללי בלבד. בהתאם לכך, יש להתייחס להוראות תנאי ההתקשרות, וכן לשירותים הרלוונטיים והסכמי השירות, לפי העניין, והשימוש או הרכישה של אלה, בהם כפוף להוראות התנאים האחרים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בהסכמי השירות, יקבע המידע הרשום בהסכמי השירות, בהתאמה.
 7. מצגים
  1. המשתמש מכיר בכך ומסכים כי האתר בכללותו, כולל לרבות כלל המידע המופיע בו ו/או כל חומר או מידע שהגישה אליו נעשית באמצעות האתר, השירות המוענק באמצעות השימוש באתר והתוכנות העומדות בבסיסו, מוגשים ומועמדים לרשותו כמות שהם (AS IS) וכי בכפוף להסתייגויות של הוראות כל דין המורות אחרת, אין לראות במידע המסופק באמצעות האתר משום מתן התחייבות ו/או מצג כלשהם, בין אם במפורש.
  2. מכללא או מכוח כל דין, כלפי המשתמש ו/או צדדיים שלישיים כלשהם, לרבות מצגים ו/או התחייבויות בנוגע לאיכותו, אמינותו, מידת הדיוק, השלמות ורמת העדכון של המידע האמור וכן שימושו המסחרי ו/או התאמתו למטרה מסוימת כלשהי.
  3. הפרסום באתר איננו מהווה הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול, כלליים או המתחשבים בנתונים ובצרכים המיוחדים שלך לרכישה ו/או ביצוע פעולות ו/או עסקאות, ואין בהם משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לשיקול דעתך העצמאי.
  4. עליזה פרץ לא תחוב בכל אחריות מכל סוג שהוא לגבי החלטות ו/או פעולות אשר יתקבלו ו/או יעשו בהסתמך על מידע המסופק באתר. המשתמש מסכים, מצהיר ומתחייב במפורש ליטול על עצמו בלבד את כל האחריות לרבות כל סיכון אפשרי הנובעים מכל שימוש שייעשה באתר.
  5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, עליזה פרץ ו/או מי מטעמה, ספקי התוכן השונים או מעניקי הרישיונות השונים הקשורים לאתר ולתוכנו, עושים כל שביכולתם לוודא את תקינות ורצף פעולתו של האתר וכן את איכותו, אמינותו, שלמותו ועדכון שוטף של המידע והתוכן הכלולים באתר, אולם הם אינם יכולים, מבטיחים או מתחייבים לערוב לכך שהתקינות ו/או רציפות פעולתו של האתר ושל המידע ו/או השירות הניתנים באמצעותו, יהיו חופשיים ו/או חפים משגיאות.
  6. ההחלטה להשתמש באתר והאחריות על תוצאות השימוש בו הנה על המשתמש/ת בלבד עליזה פרץ לא תישא בכל אחריות בגין נזק ו/או הפסד ו/או אובדן כלשהו, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא לשימוש באתר, לעיכוב בשימוש בו, ו/או לאי-יכולת להשתמש בו מכל סיבה שהיא.
 8. הגבלת אחריות
  1. המשתמש מצהיר בזאת ומסכים כי עליזה פרץ ו/או מי מטעמה ו/או כל אדם הקשורים ו/או מעורבים ביצירת, הפקת או הפצת האתר ותוכנו יהיו פטורים מכל אחריות וחבות של כל עילה משפטית שהיא ומכל סוג שהוא, בקשר לכל נזק, פגיעה, הפסד או הוצאה, ישירים או עקיפים, משניים, מיוחדים או אחרים, הקשורים בקבלת המידע המצוי באתר, ו/או השירותים הניתנים באמצעות האתר ו/או בשימוש באתר או חוסר היכולת להשתמש באתר, לרבות אך לא רק, אובדן נתונים או רווחים, שייגרמו כתוצאה מכל כשל, שגיאה, שיבוש השמטה, הפרעה, מחיקה, פגם, איחור או עיכוב של כל פעולה או העברת נתונים, נזקי חומרה ו/או תוכנה הנובעים מווירוסים כלשהם, נתק תקשורת כלשהו, גניבה, השמדה, קיום גישה בלתי חוקית לכל מידע המצוי באתר, ו/או לכל שינוי או שימוש בנתונים ובמידע המצויים באתר ו/או כל התנהגות פוגעת ו/או בלתי חוקית של משתמשים אחרים ו/או צדדים שלישיים כלשהם, וכי כל אחריות ו/או סיכון בקשר עם כל האמור לעיל יחולו על המשתמש/ת בלבד. המשתמש מבין ומסכים כי כל האמור לעיל חל לגבי כל תחולתו ותוכנו של האתר.
 9. שיפוי
  1. המשתמש באתר מסכים ומתחייב לשפות ולפצות את עליזה פרץ, מנהלים, נושאי משרה בה, עובדיה, והבאים מכוחם כנגד כל תביעה, דרישה והוצאה, לרבות שכ"ט עו"ד, הנובעים מכל שימוש שיעשה המשתמש באתר בניגוד לתנאי השימוש.
 10. העלאת מידע לאתר
  1. בנוסף להגבלות אחרות המפורטות בתנאי שימוש אלה, אתה מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר כמפורט להלן
   1. אסורים לפרסום או לשימוש ו/או הם בגדר איום, פגיעה העלבה, הוצאת דיבה, השמצה או ביטוי פוגעני אחר.
   2. הם בגדר דברים העלולים לעודד לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חוק, או עלולים לעורר אחריות משפטית.
   3. העלולים להפר זכויות קניין של אחר, כולל, בלי הגבלה, זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, פטנטים, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת;
   4. הכוללים פרסומות מכל סוג שהוא בלי הרשאה מפורשת מראש של עליזה פרץ.
   5. כוללים מידע כוזב או מטעה.
  2. כמו כן הינך מסכים:
   1. שלא להשתמש ולא לבקר בכל שירות, מידע, יישום או תוכנה הזמינים דרך אתר האינטרנט באופן שלא הורשה במפורש על-ידי  עליזה פרץ.
   2. שלא תהיה רשאי לנצל טכניקות מסגור כדי לצרף כל חלק או היבט של התוכן או המידע, ללא הסכמתה המפורשת בכתב של עליזה פרץ.
   3. שאין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר לרבות תוכנות לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר ובכלל זה אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
  3. הינך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים בפרסומים אלקטרונים וכיו"ב, לכל מטרה בין מסחרית ובין שאינה מסחרית שאינה לצורך שימוש אישי ופרטי.
  4.  עליזה פרץ אינה יכולה לפקח על כל מידע המועלה באתר על-ידיך או על-ידי משתמשים אחרים. ידוע לך ומוסכם עליך כי מבלי לגרוע מכל זכות המוקנות על-פי תנאי שימוש אלה, עליזה פרץ שומרת לעצמה את הזכות לערוך, להסיר ולסרב להעלות לאתר כל מידע שלפי שיקול דעתה הבלעדי מפר את תנאי השימוש.
  5. בהעלותך מידע, מסמכים או הודעות לאתר ("התקשורת") אתה מעניק בזאת לעליזה פרץ רישיון בלתי מוגבל ובלתי חוזר לעשות בתקשורת כל שיידרש לפי שיקול דעתה הבלעדי של כדי להשיג את המטרות החוקיות שלשמן הועלתה התקשרות לאתר, בכפיפות להוראות תקנון זה. הינך מוותר בזאת, על כל טענה או תביעה כנגד עליזה פרץ בגין הפרת זכויות קניין ופרטיות בכל הנוגע לתקשורת.

 

 1. קניין רוחני
  1. האתר מכיל חומרים שונים המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר, לרבות תוכן, תוכנה, תמונות, וידאו, גרפיקה, קול, בבעלות עליזה פרץ יתרה מזאת, כל האתר, על כל תוכנו מוגן באמצעות זכות יוצרים כיצירה שלמה. המשתמש אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, להעתיק, לקחת חלק בהעברה או העתקה או מכירה, להשתמש באתר או בכל חלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר כולו, או חלקו למטרה כלשהי, זולת זו שלשמה נועדו.  
  2. אין המשתמש רשאית לבצע כל העתקה, הפצה, שידור, העברה, פרסום או ניצול מסחרי אחר של נתוני מידע שהועברו מהאתר אל מחשבו, ללא אישור מראש ובכתב מאת עליזה פרץ. בכל מקרה שבו המשתמש העתיק, הפיץ, שידר, העביר, פרסם או ניצול מסחרי אחר של נתוני המידע שהועברו מהאתר אל מחשבו, באופן חוקי, המשתמש מכיר בכך שאין בביצוע שליפה ו/או כל פעולה חוקית אחרת באתר בכדי להקנות לו זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט ובאתר ובתוכנו של האתר בכלל.
 2. שינוי באתר/שינוי בתנאי השימוש
  1. עליזה פרץ רשאית בכל עת, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות ו/או להפסיק את מתן השירות או אפשרות השימוש באתר ו/או כל חלק מהם לרבות בכל הקשור לתוכן האתר ו/או השירות, השעות בהן ניתן להשתמש באתר ו/או את השירות או הציוד הדרוש לשם קבלת גישה לאתר ו/או לצורך השימוש בו.
  2. כן, עליזה פרץ רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לשנות, לתקן כמו גם לבטל את ההוראות והתנאים האמורים או כל חלק מהם, או להוסיף ולכלול במסגרת תנאי שימוש אלה הוראות ותנאים חדשים לפיהם יינתן למשתמש השירות ו/או יתאפשר השימוש באתר.
  3. מובהר בזאת, כי שינויים, תיקונים, ביטולים או תוספות כאמור יכנסו לתוקף מיד עם מתן הודעה על כך אשר תינתן באמצעות האתר או תוך שימוש בדואר אלקטרוני או רגיל או בכל דרך אחרת בה תבחר להביא את ההודעה האמורה לידיעת המשתמש. כל שימוש באתר ע"י המשתמש, אחרי קבלת ההודעה כאמור, יחשב כהסכמה של המשתמש לשינויים, תיקונים, ביטולים או תוספות האמורים. 
 3. מדיניות שמירת פרטיות ואבטחת מידע
  1. שמירה על פרטיות מהווה גורם חשוב עבור המבקרים באתר זה ולכן אנו עושים כל שביכולתנו על מנת לשמור על פרטיות המשתמשים. 
 4. איסוף מידע והשימוש בו
  1.  עליזה פרץ אוספת מידע לגבי המבקרים באתר מתוך מטרה לשפר את איכות וטיב השירותים שלנו באמצעות האתר. 
 5. מידע כללי על המבקרים באתר
  1. עליזה פרץ אוספת באופן סטנדרטי מידע כללי על המבקרים באתר כגון – מספר המבקרים באתר, העמודים בהם הם מבקרים, מהיכן הגיעו המבקרים לאתר ומשך הזמן שארך הביקור באתר. יש להדגיש כי המידע הכללי אודות המבקרים באתר נאסף על בסיס מצטבר ואנונימי דהיינו באופן שלא ניתן לשייך כל מידע מזהה ופרטים אישיים כלשהם למידע האמור ולהיפך.
  2. המידע הכללי לגבי המבקרים באתר נועד לשם שיפור תוכן האתר, איכותו וטיב השירותים הניתנים באמצעותו, כמו גם לצורך שיפור והעשרה של מוצרים המפותחים  .
 6. בטיחות וסודיות
  1. עליזה פרץ מיישמת באתר ו/או בכל פלטפורמה אחרת בה מבוצע שימוש, נהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם.
  2. הלקוח מאשר ומסכים כי כל הפרטים האישיים שמולאו על ידו לרבות לצורך רכישה באתר האינטרנט או באפליקציה או לשם הצטרפותו למועדון הלקוחות, או לצורך רכישה טלפונית, נמסרו על ידו מתוך הסכמה, בחירה ורצון חופשי מבלי שחלה עליו חובה חוקית למוסרם.
 7. אבטחת מידע
  1. עליזה פרץ תנקוט באמצעי זהירות מקובלים בכדי לשמור על המידע של הלקוח ולמנוע גישה בלתי מורשית למידע שבידיה. יחד עם זאת, אין באפשרות עליזה פרץ להבטיח שמערכותיה, האתר, האפליקציה והשירותים יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן על ידה ובמקרה בו יעלה בידי צד שלישי לשבש ו/או להפריע ו/או לחדור ו/או לעשות שימוש לרעה ו/או לעשות כל פעולה אחרת שלא כדין, על אף אמצעי הזהירות בהן נקטה עליזה פרץ, ו/או מי מטעמה ו/או צד שלישי עמו התקשרה עליזה פרץ, לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא העלולים להיגרם ללקוח ו/או למי מטעמו. בכל מקרה כאמור, ללקוח ו/או למי מטעמו לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מן וסוג שהוא כלפי עליזה פרץ ו/או מי מטעמה ו/או צד שלישי עמו התקשרה עליזה פרץ  בגין כל נזק ו/או פגיעה שעלולה להיגרם ו/או שתיגרם עקב חדירה למידע המוחזק בידיה.
  2. עליזה פרץ רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות בין השאר על מנת שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שהלקוח מסר, יעודכנו סעיפי הפרטיות של  עליזה פרץ בהתאם.
  3. לפנייה לגבי שאלות כלשהן בנוגע לתנאי השימוש ו/או מדיניות פרטיות זו, או במידה והלקוח מעוניין לעיין, לתקן או למחוק את המידע האישי שלו, ניתן לפנות ל-עליזה פרץ.  
 8. מידע פרסומי
  1. הלקוח מסכים ומאשר כי ידוע לו ש-עליזה פרץ רשאית לשגר לו "דבר פרסומת" ו/או חומר פרסומי ו/או שיווקי שלה ו/ ו/או של שותפים עסקיים שלה, באמצעות הודעה אלקטרונית, הודעת מסרון, או בכל אמצעי התקשרות אחר כפי שמסר הלקוח לחברה במסגרת מילוי ומסירת הפרטים האישיים (להלן: "מידע פרסומי" (יובהר במפורש כי תכני הדיוור יכול שיכללו דברי פרסומת.
  2. לקוח מצהיר ומאשר כי ידועות לו הוראות תיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח – 2008, והוא מסכים במפורש כי יישלח לו דיוור על ידי עליזה פרץ בכל הדרכים המנויות בחוק לרבות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסרון או בכל דרך עתידית רלוונטית. יובהר, כי על מנת שישלחו ללקוח התכנים המתאימים ביותר, נעשה שימוש במידע אודות הלקוח כאמור לעיל על מנת לאפשר אפיון מיטבי של סוגי המוצרים והשירותים המתאימים לו ביותר.
  3. לקוח אשר מעוניין בקבלת מידע פרסומי, נדרש לאשר ולסמן במקום המיועד לכך כי הוא מעוניין, מאשר ומסכים לקבל מידע פרסומי ויראו בסימון כאמור כמתן הסכמה בכתב של הלקוח לקבל את המידע הפרסומי. עליזה פרץ עשויה לשלוח ללקוח מידע פרסומי גם אם לא ניתנה הסכמה נפרדת בכתב, וזאת ככל שהדבר מותר לפי כל דין, ובפרט לפי הוראות סעיף 30א(ג) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הלקוח יהיה רשאי להודיע בכל עת על רצונו שלא לקבל עוד מידע פרסומי וזאת באמצעות מתן הודעה בכתב לעליזה פרץ ו/או בדרך שבה נמסר לו המידע הפרסומי, לפי בחירתו. עם זאת, התנתקות משירותי הדיוור או מפעולות דיוור ישיר לא תמחק את המידע שנאסף אודותיו ממאגרי המידע ועליזה פרץ תהיה רשאית להמשיך להשתמש במידע כאמור בהתאם למטרות המנויות במדיניות הפרטיות.

 *מדיניות הפרטיות מופנית לשני בני המינים באופן שווה, אולם מטעמי נוחות בלבד מנוסחת בלשון זכר.סגירת תפריט